Denne siden "Tips og råd til sertifisering" er basert på informasjon fra den tidligere equass.no nettsiden, uten noen endringer og har ikke blitt godkjent eller verifisert av EQUASS Europe.

Siden mange av våre kunder følte at denne delen hjelper dem, ble vi enige å la den tilgjengelig for alle.
 
Vi anbefaler at når sosiale tjenesteleverandører vil gjerne ha råd i å møte kriterier, at de ta kontakt med EQUASS Europa eller anerkjent EQUASS konsulenter (konsulenter som ble spesielt opplært av EQUASS) i Norge eller resten av Europa for videre informasjon. I tillegg vil spørsmål sendt til EQUASS Key Expert (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) bli besvart på engelsk.
 

EQUASS Assurance er et system for kvalitetssikring som kan brukes for mange ulike velferdstjenester. Språket i systemet er derfor generelt. Menyen til venstre har 3 valg hvor det etterhvert skal finnes utfyllende informasjon for 3 ulike bransjer i velferdssektoren om hvert enkelt av de 100 spørsmålene i EQUASS Assurance. Disse 100 spørsmålene kan sees på som stikkprøver på hva som må sjekkes for å vurdere om bedriftene innfrir kravene i EQUASS Assurance. 

  1. Noen av spørsmålene fokuserer på bedriftens tilnærming til kravene, hvordan de har tenkt å innfri dem. (Approach på engelsk). Dette kan dokumenteres litt overordnet med en visjon, en formålsparagraf, med politikk (policy) for ulike områder, og andre ganger med planer og prosedyrer.
  2. Noen spørsmål fokuserer på hvordan alt i første punkt er implementert, iverksatt og hvordan det brukes i det daglige arbeidet. (Deployment på engelsk).
  3. Resten av spørsmålene fokuserer på hvilke resultater bedriften har oppnådd gjennom det de har beskrevet i pkt 1 og 2. (Results på engelsk).

Vi har valgt å skrive tolkninger og eksempler på hvordan kravene i systemet kan forstås for 3 ulike bransjer innen velferdssektoren. Alt er ennå ikke på plass, men det vil bli lagt ut informasjon etterhvert som det er skrevet ferdig. Menyen inneholder følgende valg:

  • Attføring og varig tilrettelagt arbeid
  • Barnehager
  • Virksomheter innen barnevern

Tipsene inneholder norsk oversettelse av den engelske originale teksten, tolkning av kravene for virksomheter i den aktuelle bransjen, informasjon om hvordan kravene kan innfries og eksempler på hva slags dokumentasjon som kan vise at kravene til kvalitetssikring er innfridd. Mer informasjon om de enkelte deler av innholdet, eller hele systemet, finnes i dokumentene som er lagt ut til nedlasting under menyvalget "Sertifisering".

Gjennom arbeidet med kvalitetssikring skal virksomhetene bestemme gode måter å drive egen virksomhet på og vise at disse er implementert i praksis. Videre skal virksomheten med jevne mellomrom evaluere måten den jobber på og de resultatene man oppnår. Dette for å vurdere om ting fungerer slik man ønsker eller om det er rom for forbedringer. Kontinuerlig fokus på forbedringsarbeid og kvalitetsutvikling er en viktig del av kvalitetssikringen.

Derfor vil vi presisere at de råd og tips som gis på disse sidene ikke tar mål av seg til å være "den riktige løsningen" eller utfyllende og komplette. Hensikten er at de skal forklare litt om hva kvalitetssikringen går ut på og at de skal være til inspirasjon for virksomhetene når de utarbeider egne løsninger. Hver enkelt virksomhet må skreddersy egen kvalitetssikring slik at det er overensstemmelse mellom det virksomheten har beskrevet at den ønsker å gjøre og det den gjør i praksis.