Denne siden "Tips og råd til sertifisering" er basert på informasjon fra den tidligere equass.no nettsiden, uten noen endringer og har ikke blitt godkjent eller verifisert av EQUASS Europe. Siden mange av våre kunder følte at denne delen hjelper dem, ble vi enige å la den tilgjengelig for alle. Vi anbefaler at når sosiale tjenesteleverandører vil gjerne ha råd i å møte kriterier, at de ta kontakt med EQUASS Europa eller anerkjent EQUASS konsulenter (konsulenter som ble spesielt opplært av EQUASS) i Norge eller resten av Europa for videre informasjon. I tillegg vil spørsmål sendt til EQUASS Key Expert (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) bli besvart på engelsk.


 

EQUASS kvalitets-prinsipp: Helhetstanke
Organisasjoner sikrer at bruker har tilgang til sammenhengende, helhetlige og samfunnsbaserte tjenester. Organisasjoner verdsetter bidrag fra alle brukere, arbeidsgivere og andre interesseparter. Tjenestene spenner fra tidlig intervensjon til veiledning, støtte og oppfølging. Tjenestene skal leveres av team med en flerfaglig tilnærming, evt gjennom partnerskap av flere tjenestetilbydere og arbeidsgivere.

Mer detaljert informasjon om hva EQUASS Assurance legger i begrepet HELHETSTANKE kan finnes i dokumentet: "EQUASS Assurance - En beskrivelse av prinsipper, dimensjoner og kriterier".

Prinsippet Helhetstanke omfatter følgende fokusområder (dimensjoner):

• Leveranseprosessen
I alle organisasjoner vil det finnes et mange prosesser som alle må styres og forbedres. Blant disse vil det finnes enkelte prosesser som er avgjørende for organisasjonens suksess. Prosesser som er kritiske for organisasjonens suksess (nøkkelprosesser) kan ofte gå på tvers av avdelinger og ansvarsområder og krever derfor spesiell oppmerksomhet. 

• Sammenhengende tjenester
Et grunnleggende ansvar for organisasjoner som leverer velferdstjenester er å sikre en helhetlig struktur på alle tjenestene (programmene). Målet er å legge til rette for en godt koordinert prosess for hver bruker, slik at bruker kan nå sine ønskede mål.

• Helhetlig tilnærming
Velferdstjenester som utfyller og supplerer hverandre fokuserer på helhetlig omsorg (som internasjonalt har blitt kjent som ”velvære-omsorg”, på engelsk: “wellness care”). Disse konsentrerer seg om hele individet, om å opprettholde og forbedre personens motivasjon og hvordan han/hun fungerer, istedenfor bare å behandle èn spesiell side ved en person. Helhetlig omsorg beskriver en tilnærming hvor både de fysiske, psykiske og sosiale sider hos bruker blir tatt i betraktning.
Tjenesten omfatter å se på hele mennesket som et helhetlig komplekst system, i motsetning til bare å fokusere på enkelte deler av mennesket eller deler av system. Bruker vil vurdere resultatet (av tjenesten) ut fra et helhetlig perspektiv, som f.eks kan omfatte både boforhold, transport, arbeid, inntekt og stønader, samt forhold i et videre perspektiv som f.eks diskriminering og likeverd.