Denne siden "Tips og råd til sertifisering" er basert på informasjon fra den tidligere equass.no nettsiden, uten noen endringer og har ikke blitt godkjent eller verifisert av EQUASS Europe. Siden mange av våre kunder følte at denne delen hjelper dem, ble vi enige å la den tilgjengelig for alle. Vi anbefaler at når sosiale tjenesteleverandører vil gjerne ha råd i å møte kriterier, at de ta kontakt med EQUASS Europa eller anerkjent EQUASS konsulenter (konsulenter som ble spesielt opplært av EQUASS) i Norge eller resten av Europa for videre informasjon. I tillegg vil spørsmål sendt til EQUASS Key Expert (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) bli besvart på engelsk.


 

EQUASS kvalitets-prinsipp: Deltakelse:
Organisasjoner som leverer velferdstjenester tar til orde for og fremmer deltakelse og inkludering av brukere på alle nivå i organisasjonen og i samfunnet. Leverandører av velferdstjenester involverer brukere som aktive medlemmer av tjenesteteamet. Med mer likeverdig deltakelse og inkludering som mål, skal organisasjoner legge til rette for selvbestemmelse og myndiggjøring slik at bruker i økende grad selv tar ansvar for å finne gode løsninger for seg selv (empowerment). Organisasjoner rådfører seg med virksomheter og grupperinger som representerer brukergruppene og som
- støtter deres arbeid for brukernes interesser,
- støtter fjerning av barrierer / hindringer for å få til riktig bistand,
- støtter offentlig utdannelse og
- støtter aktiv promotering av likeverdige muligheter.

 

Mer detaljert informasjon om hva EQUASS Assurance legger i begrepet DELTAKELSE kan finnes i dokumentet: "EQUASS Assurance - En beskrivelse av prinsipper, dimensjoner og kriterier".

 

Prinsippet Deltakelse omfatter følgende aspekter (dimensjoner):

 

• Brukermedvirkning
Å legge til rette for, og oppmuntre til brukermedvirkning i alle viktige forhold rundt tjenestene til bruker, er en vesentlig og viktig faktor for at bistanden (tjenesteprogrammet) skal bli vellykket. Tiltaksarrangørene (tilbydere av tjenester) legger til rette for brukermedvirkning gjennom å etablere prosedyrer som oppmuntrer til, og fremmer egenkraftmobilisering (empowerment) og selvbestemmelse. Dette vil skape en kultur hvor leverandøren av velferdstjenester gjør det mulig for bruker å ta ansvar for sin egen situasjon. Dette inkluderer å finne gode løsninger for seg selv samt å arbeide for å oppnå dem.

• Egenkraftmobilisering (Empowerment) av bruker
Brukere som ikke har noen muligheter for å klare seg selv, blir i verste fall avhengig av veldedighet eller sosialhjelp. De mister sin selvtillit fordi de ikke klarer å være helt selvhjulpne. Dette kan føre til sosiale og/eller psykiske problemer. Egenkraftmobilisering (empowerment) blir da prosessen med å finne grunnleggende muligheter for bruker, enten direkte fra brukerne selv, eller ved hjelp av andre som deler sin kunnskap om muligheter. Dette inkluderer også at bedriften aktivt motarbeider forsøk på å nekte noen personer disse mulighetene. Egenkraftmobilisering (empowerment) inkluderer også det å oppmuntre til, og utvikle ferdigheter i det å klare seg selv. Fokuset skal være på å fjerne det fremtidige behovet for veldedighet eller sosialhjelp for individene i brukergruppen. Denne prosessen kan være vanskelig å starte og gjennomføre på en god måte, men det er mange eksempler på prosjekter som fokuserer på egenkraftmobilisering (empowerment) som har lyktes. Egenkraftmobilisering (empowerment) kan oppnås på mange måter og er ofte betraktet som en betingelse for deltakelse og brukermedvirkning.