Denne siden "Tips og råd til sertifisering" er basert på informasjon fra den tidligere equass.no nettsiden, uten noen endringer og har ikke blitt godkjent eller verifisert av EQUASS Europe. Siden mange av våre kunder følte at denne delen hjelper dem, ble vi enige å la den tilgjengelig for alle. Vi anbefaler at når sosiale tjenesteleverandører vil gjerne ha råd i å møte kriterier, at de ta kontakt med EQUASS Europa eller anerkjent EQUASS konsulenter (konsulenter som ble spesielt opplært av EQUASS) i Norge eller resten av Europa for videre informasjon. I tillegg vil spørsmål sendt til EQUASS Key Expert (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) bli besvart på engelsk.


 

 

 

EQUASS kvalitets-prinsipp: Etikk:
En policy om etikk og etiske retningslinjer er et viktige styrende dokumenter for organisasjoner som leverer velferdstjenester.  Innholdet viser at organisasjonen respekterer verdigheten til brukere, deres familie eller omsorgspersoner. Et tydelig innhold i bedriftens etikk beskytter brukerne mot unødig risiko, spesifiserer krav til kompetanse internt i organisasjonen og fremmer sosial rettferdighet.

Mer detaljert informasjon om hva EQUASS Assurance legger i begrepet ETIKK kan finnes i dokumentet: "EQUASS Assurance - En beskrivelse av prinsipper, dimensjoner og kriterier"

• Politikk om etikk
Politikken om etikk viser til de ulike profesjonene i organisasjoner som leverer velferdstjenester. Den gir retningslinjer om profesjonalitet og inkluderer forhold som rettferdighet og forpliktelse overfor det sett av prinsipper og verdier som styrer all adferd i tråd med verdibegreper som konfidensialitet, nøyaktighet, personvern og integritet. 

• Roller og ansvar
Det er viktig å identifisere og synliggjøre de ulike stillinger, roller og funksjoner og tilhørende ansvar, inkludert det gjensidige forholdet mellom de enkelte funksjonene i organisasjonen. Dette vil legge til rette for ansvarlighet og effektivitet i kommunikasjon med bruker om tjenestetilbud og vil fremme åpenhet. Spesielt når bistandsprosessen er kompleks og sammensatt med en flerfaglig tilnærming, kan avklaring av roller, ansvar og myndighet for alle funksjonene i prosessen bidra til effektiv koordinering av tjenestetilbudet.