Denne siden "Tips og råd til sertifisering" er basert på informasjon fra den tidligere equass.no nettsiden, uten noen endringer og har ikke blitt godkjent eller verifisert av EQUASS Europe. Siden mange av våre kunder følte at denne delen hjelper dem, ble vi enige å la den tilgjengelig for alle. Vi anbefaler at når sosiale tjenesteleverandører vil gjerne ha råd i å møte kriterier, at de ta kontakt med EQUASS Europa eller anerkjent EQUASS konsulenter (konsulenter som ble spesielt opplært av EQUASS) i Norge eller resten av Europa for videre informasjon. I tillegg vil spørsmål sendt til EQUASS Key Expert (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) bli besvart på engelsk.

 


 

EQUASS kvalitets-prinsipp: Rettigheter:
Organisasjoner som leverer velferdstjenester er forpliktet til å beskytte og fremme brukers rettigheter. Dette gjelder forhold som likeverdige muligheter, likeverdig behandling og valgfrihet, selvbestemmelse og likeverdig deltakelse. Organisasjoner som leverer velferdstjenester sikrer at bruker har fått god informasjon før viktige beslutninger gjøres. Videre bruker organisasjoner ikke-diskriminerende og positive virkemidler i egne tjenester. Denne forpliktelsen er tydelig i alle deler av utvikling og leveranse av tjenester, og i organisasjonens verdier.

 

Mer detaljert informasjon om hva EQUASS Assurance legger i begrepet RETTIGHETER kan finnes i dokumentet: "EQUASS Assurance - En beskrivelse av prinsipper, dimensjoner og kriterier" som kan lastes ned ved å velge "Sertifisering" og deretter "Dokumenter til søknadsarbeidet" i menyen.

 

Prinsippet Rettigheter fokuserer på følgende områder (dimensjoner):

 

• Rettigheter og plikter
Det er viktig at (en nøkkelverdi) organisasjoner som tilbyr tjenester innen velferdssektoren forplikteter seg til å verne og fremme rettighetene til bruker når det gjelder likeverdige muligheter, likeverdig behandling og likeverdig deltakelse, samt at de gir mulighet for bruker til å ta kvalifiserte valg. Dette inkluderer også at organisasjoner innfører ikke-diskriminerende verdier. 

• Selvbestemmelse
Retten til selvbestemmelse, er et prinsipp i internasjonal rett, om at nasjoner har rett til fritt å bestemme sin egen suverenitet og internasjonale politiske status uten ytre tvang eller innblanding utenfra. Ved utvidet betydning har begrepet selvbestemmelse kommet til å bety fritt valg av brukers egne handlinger uten ytre tvang.